گز لقمه ای

گز آردی

سوهان گزی

نبات زعفرانی

پولکی